Over ons

Ondernemingsraad

Wat doet een ondernemingsraad (OR)?
De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben.

Taken ondernemingsraad (OR)
Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR dat:

  • er voldoende werkoverleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
  • regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd;
  • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;
  • een bedrijf of organisatie mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond in dienst neemt.

Overleggen met werkgever
Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreekt de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt.

Ruimte voor eigen afspraken
De OR en de werkgever hebben ruimte om eigen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over hoe ze de wettelijke verplichtingen precies invullen. Of over extra bevoegdheden of voorzieningen voor de OR. Zulke afspraken moeten zij schriftelijk vastleggen.

Achterban raadplegen
De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om arbeidstijden of de pensioenregeling aan te passen. De werkgever moet de OR in staat stellen om dit te doen. Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om te reageren.

Deskundigen raadplegen
De OR mag ook deskundigen raadplegen. Dat kan iemand zijn die in de onderneming werkt, zoals het hoofd personeelszaken. Maar de OR kan ook iemand van buiten de onderneming inschakelen. Bijvoorbeeld een organisatiedeskundige.

Een OR heeft een aantal rechten:

  • Recht op informatie – De OR heeft het recht op alle informatie die voor de vervulling van zijn taak nodig is. Minimaal twee keer per jaar vindt een overlegvergadering plaats over de algemene gang van zaken van de onderneming.
  • Adviesrecht – Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de bestuurder advies vragen aan de OR. Het advies is niet bindend, maar moet wel serieus genomen worden. Als het advies genegeerd wordt, moet dat schriftelijk gemotiveerd worden.
  • Instemmingsrecht – Voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen moet de bestuurder instemming vragen. Als de OR niet akkoord gaat, mag de bestuurder de regeling niet uitvoeren. Doet hij dat toch, dan kan de OR de nietigheid van het besluit inroepen en zo nodig naar de kantonrechter stappen.
  • Initiatiefrecht – De OR kan ook zelf met voorstellen komen waarvan hij denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de medewerkers.

De ondernemingsraad van PZL bestaat uit: Nina Aben "thuiszorg", Samantha Bos "locatie Aan de Baan", Ria Chessa "locatie Looiwinkel". De vergaderfrequentie is 4 maal per jaar, waarvan 2 keer met het Management.